FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN. Bind 1

FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN. Forhistorien, den eldste historien og tiden fremover. Bind 1

Redaktør Stein Ugelvik Larsen

Redaksjonskomité: Magne Angvik, Kari Hoffmann (redaksjonssekretær), Lillian og Kåre Kvinge, Olaug Sælen Solheim,  Kjell Sælensminde

John Griegs forlag, 333 s, 2015

Første bind avFyllingsdalens historie tar for seg utviklingen fra de første arkeologiske funn, og følger historien gjennom fem hovedavsnitt frem mot vår tid. I første del er forhistorien og den tidligste historien behandlet. Deretter kan vi lese om sosiale forhold og offentlig styring i gammel tid. Tredje del fremstiller de såkalte lystgårdene, der rikfolk fra Bergen bygde seg flotte hus og drev gårdene ved hjelp av leilendinger. Fjerde del ser på «grensene» innen dalen, dvs. faste fornminner av steingarden og merker hugget i fjell og stein. Den tar også for seg viktige drivkrefter i samfunnsutviklingen på 1800-tallet. Til slutt følger utviklingen av «skolen» i hele sin bredde frem til innlemmingen i Bergen i 1955.

Boken er skrevet for at folk i Fyllingsdalen skal finne sine røtter og føle identitet til stedet der de bor.