Vedtekter

 

 

Vedtekter for

Minnesmerkekomitéen i Fyllingsdalen

 

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen som ble stiftet 2.2.1982

 • 2 Formål

Minnesmerkeskomiteens formål er å arbeide med spørsmål som angår alle kulturlivets områder i Fyllingsdalen. Det innbefatter bl.a. arbeid for reising av minnesmerker og bevaring av faste kulturminner. Minnesmerkekomiteen skal forvalte gaven fra Leif Andreas Larsen, Shetlands-Larsen etter beste skjønn i tråd med retningslinjene i gavebrevet.

 • 3 Medlemmer

Medlemmer rekrutteres gjennom anbefalinger fra øvrige medlemmer, ved forespørsler eller ved at interesserte tar skriftlig kontakt. Medlemskapet er gyldig når det har blitt godkjent av styret.

 • 4 Kontingent

Medlemmene betaler ikke kontingent.

 • 5 Årsmøte

Minnesmerkeskomiteens øverste organ er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

 • 6 Representasjon på årsmøtet

Alle som har vært medlem i minimum tre måneder før årsmøtet har stemmerett. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 • 7 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være blant de stemmeberettigede representantene.

 • 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de frammøtte representantene

2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen

4.Behandle årsmeldingen

5.Behandle revidert regnskap

6.Behandle forslag til handlingsplan

7.Behandle innkomne forslag

8.Vedta budsjett

9.Foreta valg av:

 

Leder og inntil 4 styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmer velges for to år, dog slik at så nær som mulig halvparten av styret er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Revisor, samt valgkomité bestående av leder og to medlemmer, velges for ett år.

 • 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

1.Vedtak på årsmøtet

2.Vedtak av styret

3.Skriftlig krav fra 2/3 av medlemmene

 • 10 Styret

Minnesmerkekomiteen ledes av et styre på inntil 7 medlemmer inklusive to varamedlemmer. Leder velges separat av årsmøtet, mens styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv og oppgaver. Det velges to vararepresentanter til styret. Disse har møte- og forslagsrett i styremøter, men ikke stemmerett, med mindre de stiller som vara for fraværende styremedlemmer.

 • 11 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Minnesmerkekomiteen etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 • 12 Oppløsning

Minnesmerkekomiteen kan bare oppløses av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

Vedtatt på årsmøte for 2014, 3. mars 2015.