Sorenskrivaren i Nordhordland, IV:A.11b, 1807-1810, fol. 593b.

No. 27. Schjolds Skibrede
Gaarden Sælemyren efter Konen Barbro Knudsdatter.
Aar 1809 den 17de Martz indfandt jeg Johanns Mikkelsen Borge Lehnsmand for
Skjolds Skibrede mig paa Gaarden Sælemyren beliggende i bemeldte Skibreede og
Nordhorlehns Fogderie for sammesteds efter Skifteforvalterens Ordre at foretage en
Registerings og Vurderings Forretning efter den der ved Døden afgangne Kone
Barbro Knudsdatter hvis efterladte Ejendeele naar Stervboets Gjeld og al beviislig
Afgang er godtgjort og betalt kommer til et lovligt Skifte og Deeling imellem den
afdødes efterlevende Enkemand Anders Johannesen paa den ene Side og paa den
anden Side deres udi ægteskab avlede 4 Børn som ere 2 Sønner og 2 Døttre af Navn
og Alder som følger
1 Ældste Søn Johannes Magnesen 21 aar gl. som Kurator for hand blev Mons
Knudsen Steensland i Echanger Skibrede ansat.
2. Yngste Søn Johannes Andersen 10 ½ aar gl. som Form: blev ansat Iver Paulsen
Byenæs
3. Ældste Datter Kari Andersdatter, 13 ½ Aar gl. som Formynder for hende blev
Ingebricht Andersen nedre Fyllingen.
4. Yngste Datter Agotte Andersdatter 6 ½ aar gl. som Formynder for hende blev
beskikket Iver Paulsen Byenæs.
Som Vurderingsmænd var af Hr Foged Bøgh opnævnte og nærværende de 2de
eedsvorne Laugrettes og Vurderingsmænd Ole Olsen Sælen og Ole Haldorsen
Borge i hvilken Overværelse Stervboe Enkemanden blev tilholdet til at gjøre en
redelig og uforbeholden Angivelse over alle dette Stervboets tilhørende Ejendeele
hvilket han lovede og derefter frembragte følgende Løsøre som i Udlæggene findes
specificeret; samt bemeldte følgende :

Gjeld
1. Kjøbmand Hr. Olaus Krøger har til gode i
Boet for betroede Kornvarer   25  –  0  –  0
2. Stervboe Enkemanden for forsommet Vey-Arbeide
hvorfor han var falden i en Mulgt   1  –  0  –  0
3. Kjøbmand Hans C. Haavaag boende i Smedsgaarden
for betroede Vare   3  –  0  –  0
4. Til Niels Halversen i Bergen skylder Boet for 1/2 Tønde
Havre   2  –  0  –  0
Summa   31 rd 0  –  0
Da nu saaledes intet videre verken til Indtægt eller
udgift var at tilføre blev Forretningen sluttet og
Underskrevet. At saaledes er passeret bekræftter
J.Borge.-
Som laugrettes og Vurderingsmænd
Ole Haldersen Borge
Ole Olsen Borge
Ole OLsen Sælen
Aar 1809 den 29de September blev dette Skiftte atter foretaget udi Sorenskriverens
Boepæl i Bergen i Overværelse af Skiftevidnerne S. Schelderup og Hans S. Lem.
Hvor da Stervboe Enkemanden Johannes Andersen modte og declarerede at han
ikke vidste med at opgive dette Boe til Indtægt eller Udgift end som ved
Registreringen er anmeldt, men begjærede at dette Skifte maate blive sluttet og
udlodnet.-Da Proclamations Tiden forlængst er udløbet, og ingne desuden have
indfundet sig med krav paa Boet, saa bliver dette Skifte herved til Slutning og
Udlodning optaget.-
Over Boets Formue bliver derefter at forfatte følgende sumariske Extract og
Beregning.
1. Sølv for   0  –  5  –  8
2. Tin   0  –  4  –  8
3.Mesing   0  –  3  –  0
4.Kobber   19  –  0  –  0
5. Jernvarer   2  –  4  –  12
6.Træefang   3  –  2  –  15
7.Gangklæder   1  –  0  –  8
8. Enkemandens Ditto   2  –  0  –  0
9. Faaer   4  –  5  –  8
Til sammen   35Rd 2Mrk 3
Heele Boets Formue deraf afgaaer Gielden   31Rd 0  –  0
Beholdning   4  –  2  –  3
Deraf beregnes dette Skiftes medgaaende   2  –  0  –  0
Omkostninger
a.Sorenskr.Sal   0  –  2  –  0
b.Do for Procl.   0  –  1  –  8
c.Do for Skiftets Nedskr.6 Ark   3  –  0  –  0
  3  –  3  –  8
d. 12 1/2 pCt.deraf   0  –  2  –  11
e.1/3 pCt til Rev. Cont   0  –  0  –  2
f. Fogden for Opnævnelsen   0  –  2  –  4
g.Lehnsmanden   0  –  3  –  0
h. Vurderingsmændene   0  –  3  –  8
i.skiftevidnerne   0  –  2  –  8
k.Avertismenent i Aviserne   0  –  0  –  8
1. stp Papir til Skiftet 1 Ark af
No 1 til   0  –  1  –  11
                      6rd 1Mrk 4s
Og da samme udgjør                       1  –  5  –  1
mere end Boets Beholdning beløber til saa tilbød
Stervboe Enkemanden sig til at betale disse 1 rd
5 Mrk 1 s for at ikke Boets Chreditorer skal tabe
noget af deres tilgodehavende, og altsaa bliver
allene af Boets Ejendeele for Skifteomkostningerne
at udlægge 4 rd 2 Mrk 3 s
Da der saaledes intet bliver at arve bliver allene til
Boets Chreditorer at forfatte følgende Udlægge for
Deres Tilkommende.-
1. Kjøbmand Olaus Kroger for Krav 25 rd
Udlagt
1 Kaaber Kjedel paa 1 Tønde Størrelse                       14  –  0  –  0
1 liden Børrebænk                       0  –  3  –  0
1 Kiste med Laas og Jern                       0  –  3  –  0
1 gl.Do med Ditto                       0  –  1  –  8
1 Stemple med Laag                       0  –  2  –  8
1 Brygge Kar                       0  –  4  –  8
1 liden Børre                       0  –  3  –  0
1 liden Stempe                       0  –  0  –  12
1 Bøtte paa 12 Kander                       0  –  0  –  8
1 Førre Tønde                       0  –  0  –  6
1 Drøfte Trug                       0  –  1  –  0
7 stk Melkekoller a 3 s                       0  –  1  –  5
1 Skjærring                       0  –  4  –  0
1 gl beskadiget Gryde                       0  –  1  –  4
1 Do beskadiget                       0  –  1  –  4
1 Hugøx                       0  –  5  –  0
1 Do Do                       0  –  2  –  8
1 Klemhage                       0  –  1  –  8
1 Bordklædningsnaver                       0  –  1  –  4
1 Sølv Løvring med 2de Løv                       0  –  3  –  0
1 fladt Tinfad                       0  –  3  –  4
1 sort Vads.Stak med bl.Do Liv                       0  –  5  –  0
1 hvid Sauv                       1  –  0  –  0
1 Do Do                       1  –  0  –  8
1 Jømmerlam                       0  –  2  –  8
I et Væderlam for 3 Mrk                       0  –  2  –  1
Fuldt Udl:                       25rd 0 –  0
2. Stervboe Enkemanden har fordret 1 rd til
Mulgt for Vejarbeidet og bliver for samme
følgende Udlagt:
Af hans engne Gangklæder for 2 rd udlægges
Halvparten                       1rd 0 –  0
3. Kjøbmand Hans Haavaag for Krediterede
Vare 3 rd er herved følgende
Udlagt
1 Par smaae forg. Sølv Spænder
vurderede for   0  –  2  –  4
1 liden Tinkamb   0  –  1  –  4
1 Messing Lysestage   0  –  3  –  0
1 lysegraae Væder   1  –  1  –  0
1 gl. sort Vad. Trøye   25  –  0  –  0
I 1 Kobberkjedel paa 1/4 Td
Størrelse for 5 rd   0  –  3  –  4
                      3  –  0  –  0
4. For dette Skifts medgaaende
Omkostninger 4 Rd 2 Mrk 3 s er
Følgende Udlagt :
I en Kobberkjedle for 5 rd S.V.                       4  –  2  –  3
5. Niels Halversen i Bergen for Krav
2 rd er udl:
I Enkemandens Gangklæder   1rd 0  –  0
1 lysegraae Gjømmer   0  –  4  –  8
I et Væderlam for 3 Mrk   0  –  0  –  15
I en Kobberkjedel for 5 rd   0  –  0  –  9
                      2rd-  0  –  0
Ballanserer                       35rd 2Mrk 3s

 

Tilbake til Arveskrifter