Utskrift frå Skiftejournal 1756 for Nordhordland Sorenskriveri, folio 25a-b.

Anno 1756 den 8de ejusdem (October) indfandt jeg mig ved Fuldmægtig paa Gaarden Nye-Gaard, for sammestæds eftter vedkommendes begiær, at foretage en Lovlig Skiftte Forrettning eftter den for nogen tiid siden paa Gaarden Sæhlen i Schiold Schibrede ved døden afgangne Koene Berthe Aamundsdatter, hvis eftterladenskaber kommer til skiftte og deeling imellem Enkemanden Johannes Gundersen paa den enne Siide nu nærværende, og deres i Egteskabet avlede 3 barn 1 Sønn og 2 Døttre paa den anden Siide navnlig 1. Sønnen Søren Johannesen 9 aar gammel med Formynder Faderen eftter lov. 2. Ældste Datter Berthe Johannes datter 11 aar gammel, 3. og yngste Datter er Anne Johannesdtr. 4 ½ aar gammel med Formynder Morbroderen Gabriel Aamundsen Nye-Gaard tilstæde. Ved Forrettningen var nærværende Ole Nye-Gaard og Lars Joensen Damsgaard som taxerede Boets Eyendom, som saaleedes er befunden.-

 

                    Rd-Mrk-  s
Messing
1 lyse Stage                       0  –  3  –  0
Tinn
1 tin Cumme                       0  –  3  –  8
1 mindre ditto                       0  –  2  –  8
1 tinn Fad                       0  –  2  –  0  
                 =   1  –  2  –  0
Sølv
1 Sølv Støb                       1  –  4  –  0
Sæng og Gangklær
1 Aaklæde                       0  –  2  –  8
1 Minqvittel                       0  –  2  –  0
1 rød Kierses Stak                       1  –  4  –  0
1 Sarses Stak med hvide borer                       0  –  5  –  0
1 grønt Flosses Liv                       1  –  0  –  0
1 rød trøye                       0  –  4  –  8
1 blaa Kierser trøye                       0  –  2  –  0
1 ranned Liv                       0  –  1  –  8
1 Sort Vadmels Stak                       0  –  2  –  0
1 Stk grønt Kiersie                       0  –  2  –  0
1 hvid forklæ                       0  –  1  –  8
1 ditto                       0  –  1  –  8  
                      6  –  4  –  8
dernæstfremlagde Enke Manden en Pandte Obligation
dateret 23 May 1754 udstæd af Ole Foss ved Kiønnen
paa Capital 24 rd 4 Mrk hvorpaa inden 2de terminer er
betalt den Summa 10 rdr. Saa at til denne tiid Restere
Capital og paaløbende Rænter                       17  –  1  –  0
Videre var Stervboet ey tilhørende, thi samles Boets
Formue er følgende
Messing                       0  –  3  –  0
Tinn                       1  –  2  –  0
Sølv                       1  –  4  –  0
Gang og Sængklær                       6  –  4  –  8
Udestaaende gield                       17  –  1  –  0  
                      27rdr  –  2Mrk  –  8s
Med gield sagde Enkemanden ey er behæftet, men
Begiærede udj Jord-færd 10 rdr som blev ham eftter
omstændighederne bevilged, dog med Condition at
hand modtager den udestaaende gield hos sin Søster
Agaathe Gundersdtr.giftt med Johannes Vagt Mand i
Bergen som er 2-4-0 og at nyde udlæg af Boet med                       7  –  2  –  0
Hvortil kommer Skifttes Omkostning som ere
Stemplet pap   0  –  3  –  0
Proc. Salarium   0  –  2  –  0
Beskrivelsen   1  –  3  –  0
Fogden   0  –  1  –  0
F.L. og Mænd   0  –  3  –  8    3  –  2  –  8  
Til sammen Boeds afgang                       10  –  4  –  8
Til dessens afbetaling skeer følgende udlæg.
1 Skifttes omkostning, som er   3  –  2  –  8
1. Sølv Støb   1  –  4  –  0
1 Mæssing stage   0  –  3  –  0
1 Tinn Cumme   0  –  3  –  8
1. Tinn Fad   0  –  2  –  0
1. Stk grønnt Kiersie   0  –  2  –  0    3  –  2  –  8
2. Enkemandens Jordefærd som
er   7  –  2  –  0
1 Tinn Cumme   0  –  2  –  8
1. Aaklæder   0  –  2  –  8
1. Minqvittel   0  –  2  –  0
1. rød Kierses Stak   1  –  4  –  0
hos Ole Kiønnen   4  –  3  –  0    7  –  2  –  0  
Til sammen                       10  –  4  –  8
Naar samme fradrages Boets Formue som er                       27  –  2  –  12
Bliver 16 – 4 – 0 deraf bekommer deling,
Enkemanden halvdeelen som er 8 – 2 – 0 den anden
Halvdeel paa Børnene, hvor af kommer paa Sønnen
4 – 1 – 0 og paa enhver Datter 2 – 0 8 s hvortil
følgende udlægges
1. Enkemanden Johannes Gundersen for 8-2-0
1 Sort Stak   0  –  2  –  0
1 ranned Liv   0  –  1  –  8
hos Ole Kiønnen   7  –  4  –  8    8  –  2  –  0
Sønnen Sørren Johannesen for
1 grønt flosses Liv   4  –  1  –  0
1 blaae Kierses trøye   1  –  0  –  0
hos Ole Kiønen   2  –  3  –  8
1 hvid Forklæde   0  –  1  –  8    4  –  1  –  0
Datteren Berthe Johannesdatter for
2- 0- 8
1 Sarses Stak med hvide borer   0  –  5  –  0
hos Ole Kiønen   1  –  1  –  8    2  –  0  –  8
Datteren Anne johannesdatter
Ligesaa for 2 – 0 – 8
1 rød trøye   0  –  4  –  8
1 hvid forklæde   0  –  1  –  8
hos Ole Kiønen   1  –  0  –  8    2  –  0  –  8
Beskrevet paa 3 Ark. indført under Folio 835.

 

Tilbake til Arveskrifter